Ogłoszenie o naborze specjalisty do spraw kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2012 > Ogłoszenie o naborze specjalisty do spraw kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii

Ogłoszenie o naborze specjalisty do spraw kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii

Olecko, dn. 27.09.2012 r.

Ogłoszenie o naborze specjalisty do spraw kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii

W związku z realizacją w 2012 r. projektu systemowego pn. „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku poszukuje specjalisty ds. kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii do przeprowadzenia w ramach projektu warsztatów nt. autoprezentacji z wizażem, których celem będzie zapoznanie uczestników projektu z teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu kreowania wizerunku, w wymiarze 5 godzin (zajęcia grupowe – 14 osób, w tym 9 osób niepełnosprawnych i 5 osób usamodzielnianych, opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, a także inne placówki wymienione w art. 88 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Termin realizacji: druga połowa października 2012 r.

Wymagania:

1) wykształcenie min. średnie,

2) ukończone kursy i szkolenia specjalistyczne w zakresie kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii,

3) doświadczenie w pracy w zakresie kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii.

CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, (sekretariat), osobiście, pocztą – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, imię i nazwisko Oferenta, z dopiskiem: nabór specjalisty do spraw kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii, lub faxem nr: 87 520 47 20 albo w formie elektronicznej e-mail: pcpr@olecko.pl, do dnia 11.10.2012 r. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybraną osobą spełniającą kryteria formalne (w przypadku, gdy spełniać je będzie więcej osób, o wyborze specjalisty zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna).

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu (0-87) 520-34-33 lub osobiście w Biurze Projektu w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, pok. nr 2.

 

Koordynator projektu: Anna Świderska