Zapytanie Ofertowe – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2012 > Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe Na Zorganizowanie I Przeprowadzenie Ćwiczeń Usprawniających Psychoruchowo I Zabiegów Rehabilitacyjnych Dla Osób Niepełnosprawnych

Olecko, dn. 27.09.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ĆWICZEŃ USPRAWNIAJACYCH PSYCHORUCHOWO I ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z realizacją projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zaprasza do złożenia oferty na usługę zorganizowania ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych według następującej specyfikacji:

1. Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zabiegów rehabilitacyjnych dla 9 osób niepełnosprawnych – uczestników ww. projektu, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych wynikającymi z rodzaju ich niepełnosprawności.

2. Obowiązki Wykonawcy: 1) zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu ww. ćwiczeń i zabiegów dla 9 osób niepełnosprawnych; rodzaje zabiegów i ćwiczeń powinny być dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników; wskazane przez Zamawiającego rodzaje zabiegów i ćwiczeń: masaż całościowy i częściowy, elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, światłoterapia, ćwiczenia ogólnie usprawniające psychoruchowo; istotne jest, aby Wykonawca posiadał możliwość wykonania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego rodzajów zabiegów i ćwiczeń; 2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie cenę jednostkową danego zabiegu/ćwiczeń spośród wymienionych w punkcie poprzednim z określeniem czasu trwania jednorazowego zabiegu/ćwiczeń; 3) zastosowane zabiegi i ćwiczenia muszą uwzględniać specyfikę osób niepełnosprawnych; w tym celu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wywiad zdrowotny z każdym uczestnikiem w celu ustalenia zestawu zabiegów i ćwiczeń; 4) Wykonawca zapewnia odpowiednie warunki lokalowo-techniczne, w tym pozbawione barier architektonicznych w dostępie do miejsca realizacji zamówienia, sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę (w tym fizjoterapeutę, rehabilitanta) posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zabiegów; 6) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończeniu realizacji zamówienia dokumentacji zawierającej listę obecności, kartę (dziennik) zajęć każdego uczestnika z określoną liczbą oraz rodzajem zabiegów i ćwiczeń, w których brał udział – dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę i osobę prowadzącą zabiegi/ćwiczenia; wzór listy obecności oraz informacji Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zabiegów; dokumentacja powinna być oznakowana zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zamieszczonymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl, w zakładce: Zasady promocji; 7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w zabiegach i ćwiczeniach, a także warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 8) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń i zabiegów również w przypadku innej niż wskazana w niniejszym zapytaniu liczby osób; Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników zabiegów - w takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację usługi wykonanej na rzecz faktycznej liczby osób, które uczestniczyły w zabiegach i ćwiczeniach, na podstawie przekazanej imiennej listy uczestników; 9) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników ćwiczeń i zabiegów, a także bieżącego informowania Zamawiającego o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zabiegach; 10) Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji ćwiczeń i zabiegów oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia na każde jego żądanie; 11) Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia po zakończeniu jego realizacji.

3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: październik – I połowa grudnia 2012 roku - dokładna data rozpoczęcia zajęć uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Olecko.

5. Kryterium wyboru oferty: oferta najkorzystniejsza cenowo spełniająca określone w zapytaniu wymagania. Wybrany Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej PCPR w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta nie może być dzielona na części.

Oferta powinna zawierać:

- prezentację Wykonawcy,

- wykaz ćwiczeń i zabiegów z uwzględnieniem ceny jednostkowej brutto danego zabiegu/ ćwiczeń, kosztu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego z uczestnikami (jeśli Wykonawca przewiduje tego typu wydatek),

- informację o kadrze odpowiedzialnej za przeprowadzenie ćwiczeń i zabiegów ( wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia ),

- określenie lokalizacji i wyposażenia Wykonawcy, z uwzględnieniem sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia oraz wyposażenia sali gimnastycznej,

-kserokopie dokumentów rejestracyjnych, NIP, REGON oraz wymaganych wpisów do rejestru przedsiębiorców,

- oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę prosimy złożyć do dnia 11.10.2012 r. do godziny 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, (sekretariat), osobiście, pocztą – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, nazwa Oferenta, z dopiskiem: oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, lub faxem nr: 87 520 47 20 albo w formie elektronicznej e-mail: pcpr@olecko.pl . Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Oferty będą oceniane 2-etapowo:

a) w pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty, w tym jej kompletność,

b) w drugiej kolejności na podstawie załączonej dokumentacji weryfikacji poddane będzie ustalone przez Zamawiającego kryterium dostępu, tj. najkorzystniejsza oferta cenowa, będąca sumą cen jednostkowych wszystkich wskazanych przez Zamawiającego zabiegów/ćwiczeń, kosztu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego z uczestnikami (jeśli Wykonawca przewiduje tego typu wydatek). W toku oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

10. Informacji udziela: Biuro Projektu – koordynator projektu, tel. 87 520 34 33.

11. Uwagi:

- wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro, w związku z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759, t. j. ze zm.,

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku.

12. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Koordynator projektu: Anna Świderska