Zapytanie ofertowe na kurs prawa jazdy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2012 > Zapytanie ofertowe na kurs prawa jazdy

Zapytanie ofertowe na kurs prawa jazdy

 

 

Olecko, dn. 13.08.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KURS PRAWA JAZDY

W związku z realizacją projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
ul. Gołdapska 23, zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu na prawo jazdy według następującej specyfikacji:

 

1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla 5 osób  oraz kat. C dla 3 – Uczestników ww. projektu, w tym dla osób usamodzielnianych, opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, a także inne placówki wymienione w art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz  osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach, zakończonego egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej i praktycznej.

 

2. Wykonawca zabezpiecza w koszcie usługi koszt kursu, egzaminu państwowego, badania lekarskiego, materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.

 

3. Przewidywany termin realizacji kursu: wrzesień – grudzień 2012 roku - dokładna data rozpoczęcia kursu uzgodniona będzie przed podpisaniem umowy.

 

4. Miejsce realizacji kursu: Olecko.

 

5. Kryterium wyboru oferty: oferta najkorzystniejsza cenowo spełniająca określone wymagania.

Wybrany Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.

 

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,  w formie pisemnej. Oferta nie może być dzielona na części.

 

Oferta powinna zawierać:

- prezentację firmy opis doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych szkoleń,

- program kursu kat. B i C z uwzględnieniem przewidzianej przepisami prawa ilości zajęć teoretycznych 
i zajęć praktycznych,

- ofertę cenową jednostkową brutto 1 szkolenia uczestnika projektu, w tym z uwzględnieniem kosztów określonych w pkt. 2 – cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz być niezmienna do końca jego realizacji,

- informację o kadrze prowadzącej zajęcia ( przygotowanie oraz doświadczenie w szkoleniu ),

- określenie rodzaju samochodu do nauki jazdy,

- określenie lokalizacji i wyposażenia placu manewrowego,

-  określenie miejsca i wyposażenia sal szkoleniowych – warunki szkolenia muszą być zgodne
z przepisami BHP,

- kserokopie dokumentów rejestracyjnych, NIP, REGON oraz wymaganych wpisów do rejestru przedsiębiorców i instytucji szkoleniowych,

- klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - organizacji kursu na prawo jazdy kat. B i C,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz   wpis
do rejestru  instytucji szkoleniowych ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych – Dz. U. Nr 236, poz. 2365 z późn. zm.).

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę wraz z dokumentami (w tym oświadczeniami)  potwierdzającymi posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, a także potwierdzającymi znajdowanie się Oferenta w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, prosimy złożyć do dnia 29.08.2012 r. do godziny 14:00
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23,  (sekretariat), osobiście/ pocztą – w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg następującego wzoru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku, nazwa Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na zorganizowanie kursu prawa jazdy” lub faxem nr: 87 520 47 20 albo w formie elektronicznej e-mail: pcpr@olecko.pl  

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

9. Oferty będą oceniane 2-etapowo:

a) w pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna ofert, w tym jej kompletność,

b) w drugiej kolejności na podstawie załączonej dokumentacji weryfikacji poddane będzie ustalone przez Zamawiającego kryterium dostępu, tj. najkorzystniejsza cena, która nie może przekraczać planowanych kosztów na szkolenie uwzględnione w budżecie projektu.W toku oceny Zamawiający może żądać
od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający może porozumiewać się
z Oferentami pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.

 

10.  Informacji udziela: Biuro Projektu, tel. 87 520 34 33.

 

11. Uwagi:

- wartość zamówienia wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro, w związku
z czym nie stosuje się do niego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz.759, t. j. ze zm.,

- złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami w PCPR
w Olecku. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranym Oferentem w celu podpisania umowy
na wykonanie usługi.

 

12. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koordynator projektu:

Anna Świderska